Monthly Archives: มีนาคม 2020

ผลการแข่งขันประจำปีการศึกษา 2562

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค กลาง และระดับชาติ
1.ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ได้รางวัล ชนะเลิศ ในระดับภาค ด้วยคะแนน 100 คะแนน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชาติ ผู้แข่งขัน นายอภิวัฒน์ น้อยเหลือ และนายพงศกร เกตุแก้ว
2.ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนน 96 คะแนน ในระดับภาค และได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับชาติ ผู้แข่งขัน นายวีรภัทร ประสมพงศ์ และนายสรมน สิงห์ห่วง
3.ทักษะมัลติมีเดียแบบหลายมิติ ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาค และได้ที่ 10 ในระดับชาติ ผู้แข่งขัน นายพนมกร ฑุคหิต และนายณัฐดนัย ฟักเขียว

S__150233099 S__150233098 S__150233097 S__150233096 S__150233095 S__150233094 S__150233093 S__150233092 S__150233090