ตารางสอน 1/2555

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2555

แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ครูธนากร แก่นแก้ว

ครูทองพราว ฮวบหิน

ครูนรเสฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูบุญเนือง แก้วมณี

ครูสุพิน วรรณรส

ครูเพ็ญพิชญา ครองตน