รายชื่อนักเรียนปัจจุบัน

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ 13 มิ.ย. 59

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ระดับชั้นปี / กลุ่ม / รายชื่อนักเรียน

ครูที่ปรึกษา / เบอร์โทรศัพท์

 ปวช.1 กลุ่ม 1

ครูที่ปรึกษา  :  ครูนิพนธ์  แก้วเกิด

โทรศัพท์  :  091-5513253

pvc-1

ปวช.2 กลุ่ม 1

ครูที่ปรึกษา  :  ครูธนากร  แก่นแก้ว

โทรศัพท์   09-0991-9395

pvc-2

ปวช.3 กลุ่ม 1

ครูที่ปรึกษา  :  ครูทศพล  สิงห์ทอง

โทรศัพท์  :  091-5513253

pvc-3

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

ระดับชั้นปี / กลุ่ม / รายชื่อนักเรียน

ครูที่ปรึกษา / เบอร์โทรศัพท์

ปวส.1 กลุ่ม 1

ครูที่ปรึกษา  :  ครูนิพนธ์  แก้วเกิด

โทรศัพท์  :  091-5513253

pvs-1

ปวส.2 กลุ่ม 1

ครูที่ปรึกษา  :  ครูทศพล  สิงห์ทอง

โทรศัพท์  :  091-5513253

 pvs5