รายชื่อนักเรียนปัจจุบัน

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ 16 ต.ค. 60

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ระดับชั้นปี / กลุ่ม / รายชื่อนักเรียน

ครูที่ปรึกษา / เบอร์โทรศัพท์

 ปวช.1 กลุ่ม 1

ครูที่ปรึกษา  :  ครูนิพนธ์  แก้วเกิด

โทรศัพท์  :  09-1551-3253

G-12

ปวช.2 กลุ่ม 1

ครูที่ปรึกษา  :  ครูเนตรชนก  ศรีแก้ว

โทรศัพท์   xx-xxxx-xxxx

pvc-1

 

ปวช.3 กลุ่ม 1

ครูที่ปรึกษา  :  ครูธนากร  แก่นแก้ว

โทรศัพท์  :  09-0991-9395

pvc-2

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

ระดับชั้นปี / กลุ่ม / รายชื่อนักเรียน

ครูที่ปรึกษา / เบอร์โทรศัพท์

ปวส.1 กลุ่ม 1

ครูที่ปรึกษา  :  ครูวารินทร์ธร  ยิ่งศิริเกียรติ

โทรศัพท์  :  xx-xxxx-xxxx

GS-3

ปวส.2 กลุ่ม 1

ครูที่ปรึกษา  :  ครูธนากร  แก่นแก้ว

โทรศัพท์  :  09-0991-9395

 pvs-1