ตารางเรียน 1/2554

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554

แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 1  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  ปวช. กลุ่ม 1,2

ชั้นปีที่ 2  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  ปวช.2 กลุ่ม 1,2

ชั้นปีที่ 3  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  ปวช.3 กลุ่ม 1,2

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นปีที่ 1  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  ปวส. 1 กลุ่ม 1,2

ชั้นปีที่ 2  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  ปวส.2 กลุ่ม 1

หมายเหตุ : เมื่อได้ตารางที่ลงรายวิชาของสามัญเรียบร้อยแล้ว จะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง