ตารางสอน 1/2554

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2554

แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ครูธนากร  แก่นแก้ว

ครูทองพราว  ฮวบหิน

ครูนรเสฏฐ์  ยิ้มประเสริฐ

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูบุญเนือง  แก้วมณี

ครูสุพิน  วรรณรส

ครูเพ็ญพิชญา  ครองตน

ครูศิวเศขร์  ศรีทรง