ตารางสอน 2/2554

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2554

แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ครูธนากร  แก่นแก้ว

ครูทองพราว  ฮวบหิน

ครูนรเสฎฐ์  ยิ้มประเสริฐ

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูบุญเนือง  แก้วมณี

ครูสุพิน  วรรณรส

ครูเพ็ญพิชญา  ครองตน

ครูศิวเศขร์  ศรีทรง