ประวัติแผนก

            ปี พ.ศ.2549 ได้เปิดทำการเรียนสอนโดยรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 จำนวน 40 คน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ใช้ชื่อแผนกวิชาว่า “คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม” มีนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อใน “รุ่นที่ 1 รหัส 49 จำนวน 37 คน” ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนชื่อแผนกให้ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ จึงได้ใช้ชื่อแผนกวิชาใหม่ว่า “ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์” 

           ปี พ.ศ.2557 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2557) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม “สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์” และเริ่มนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2557 จนถึงปี พ.ศ. 2562

           ปี พ.ศ.2558 ได้มีการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม “สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์” จำนวนผู้สมัครเข้าเรียน 24 คน

           ปี พ.ศ.2562 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม “สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์” และเริ่มนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน

สามารถเข้าดูประวัติแผนกเพิ่มเติมได้ที่ Facebook FanPage TimeLine

http://www.facebook.com/comsing2549