บุคลากร

01-นิพนธ์ดร.นิพนธ์  แก้วเกิด

หัวหน้าสาขาวิชา

ครูเชี่ยวชาญ

091-551-9253

 

02-ธนากรนายธนากร  แก่นแก้ว

ครูชำนาญการ

090-991-9395

นางสาวรัชฏาเนตร  สุราไพ

ครูผู้ช่วย

04-ศุภวิชญ์ นายศุภวิชญ์  พึ่งโภคา

พนักงานราชการ

087-531-7877 

 05-ธนากรนายธนากร  กองแก้ว

ครูพิเศษสอน

087-496-2163