บุคลากร

tc01ดร.นิพนธ์  แก้วเกิด

หัวหน้าสาขาวิชา

ครูชำนาญการพิเศษ

091-551-9253

 

tc02นายธนากร  แก่นแก้ว

ครูชำนาญการ

090-991-9395

นางวารินทร์ธร  ยิ่งศิริเกียรติ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเนตรชนก  ศรีแก้ว

ครูพิเศษสอน