บุคลากร

tc01ดร.นิพนธ์  แก้วเกิด

หัวหน้าสาขาวิชา

ครูชำนาญการพิเศษ

091-551-9253

 

tc02นายธนากร  แก่นแก้ว

ครูชำนาญการ

090-991-9395

นายศุภวิชญ์  พึ่งโภคา

พนักงานราชการ

 

นายธนากร  กองแก้ว

ครูพิเศษสอน

 

นายพุฒิพงศ์  อยู่คง

ครูพิเศษสอน