ตารางสอน 1/2556

ตารางสอน

แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ ฉบับแก้ไขล่าสุด 4 เม.ย. 56