ปวช.2545 ปรับปรุง 2546

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จุดประสงค์

 1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ สุขศึกษา พลานามัย นำมาใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า

 2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันต่อเทคโนโลยีและมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

 3. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานอุตสาหกรรม การเขียนแบบเทคนิค การเลือกใช้วัสดุ งานปรับและใช้เครื่องมือกล

 4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

จุดประสงค์ : สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

 1. เพื่อให้สามารถเขียนแบบอ่านแบบ ประมาณการวัสดุ งานซ่อมและบริการคอมพิวเตอร์

 2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบ หาข้อบกพร่อง ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบในระบบคอมพิวเตอร์ ซอร์ฟแวร์ ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือวัดทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

 3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

 

มาตรฐานวิชาชีพ

 1.  สื่อสาร แสวงหาความรู้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ

 2. ใช้หลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยและการป้องกันโรคกับตนเองและครอบครัว

 3. แก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการแก้ปัญหา

 4. ดำเนินงานจัดการธุรกิจขนาดย่อม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององค์กร  สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรและชุมชน

 5. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

 6. อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม

 7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 8. เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น

 9. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

 10. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล

 

มาตรฐานวิชาชีพ : สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

 1. เขียนแบบในงานระบบเสียง ระบบภาพ และคอมพิวเตอร์

 2. ประกอบติดตั้งอุปกรณ์และวงจรในงานระบบเสียง ระบบภาพ คอมพิวเตอร์

 3. ทดสอบ อุปกรณ์และวงจรในงานระบบเสียง ระบบภาพ คอมพิวเตอร์

 4. ตรวจซ่อม บำรุงรักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สามารถอ่านรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดได้ที่ Link ด้านล่าง

ปวช. ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์