ตารางเรียน 2/2556

ตารางเรียน

(ฉบับสมบูรณ์ : แก้ไขล่าสุด 17 ต.ค. 56)

จุดประสงค์ที่นำมาเผยแพร่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2556

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เตรียมตัวในช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อให้รู้แนวทางในการเรียนตามรายวิชา ครูผู้สอน และพัฒนาตนเองให้พร้อมเต็มที่

แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 1  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  ปวช.1 กลุ่ม 1,2

ชั้นปีที่ 2  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  ปวช.2 กลุ่ม 1 

ชั้นปีที่ 3  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  ปวช.3 กลุ่ม 1

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นปีที่ 1  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  ปวส.1 กลุ่ม 1,2

ชั้นปีที่ 2  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  ปวส.2 กลุ่ม 1

หมายเหตุ : เมื่อได้ตารางที่ลงรายวิชาของสามัญเรียบร้อยแล้ว จะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง