ตารางสอน 2/2556

ตารางสอน

แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฉบับสมบูรณ์ : แก้ไขล่าสุด 17 ต.ค. 56