แผนตามหลักสูตร ปวช.2546

แผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์