ภาคเรียนที่ 1/2556

ปวช. 1 กลุ่ม 1 (รหัส 56)

GR-001 GR-002

 

ปวช. 1 กลุ่ม 2 (รหัส 56)

GR-003 GR-004

ปวช. 2 กลุ่ม 1 (รหัส 55)

GR-005 GR-006

ปวช. 3 กลุ่ม 1 (รหัส 54)

GR-007GR-008