แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์

นายชัยณรงค์  ตรงดี ปวช.3 รุ่นที่ 5

เป็นผู้ออกแบบต้นแบบ เวอร์ชั่นที่ 1

พัฒนาสู่เวอร์ชั่นที่ 3 โดย E22HIU

Ver.3 (ปีการศึกษา 2557)

แผ่นปลิว-57-2

Ver.2 (ปีการศึกษา 2557)

แผ่นปลิว-57-1

Ver.1 (ปีการศึกษา 2556)

แผ่นปลิว-56-1