ปวช.2556 เพิ่มเติม 2557

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

(เพิ่มเติม พ.ศ. 2557)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

สามารถอ่านรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดได้ที่

ปวช.เทคนิคคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์สาขาวิชา

 1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา
  สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อ
  การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
 3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม
 4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในงานผลิตและงานบริการทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น
 6. เพื่อให้สามารถเลือก  ใช้  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพเทคนิคคอมพิวเตอร์
 7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน
  มีวินัย  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด  สามารถพัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น

 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย

1.   ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1.1  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำนึกและ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็นต้น

1.2  พฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็นต้น

1.3  ทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลักทฤษฎี  ความสนใจใฝ่รู้  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น

 2.   ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป

2.1  สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ

2.2  แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2.3  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่พลเมือง

2.4  พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา

 3.   ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

3.1  วางแผน ดำเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3.2  ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

3.3  ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ตามหลักการและกระบวนการ

3.4  อ่านแบบ เขียนแบบในงานอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย การประเมินราคาและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3.5  ตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

3.6  ตรวจสอบคุณสมบัติ ประกอบ ทดสอบวงจร อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3.7  ควบคุมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคอมพิวเตอร์

3.8  ประกอบ ติดตั้ง บริการงาน ตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

3.9     เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบงาน โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมเว็บไซต์ ระบบมัลติมีเดียเบื้องต้น

3.10  สร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น

สามารถอ่านรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดได้ที่

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ปวช.เทคนิคคอมพิวเตอร์