แผนตามหลักสูตร ปวช.2556

แผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

(เพิ่มเติม พ.ศ. 2557)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์