ตารางเรียน 1/2557

ตารางเรียน

แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 1  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  ปวช.1 กลุ่ม 1

ชั้นปีที่ 2  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  ปวช.2 กลุ่ม 1,2

ชั้นปีที่ 3  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  ปวช.3 กลุ่ม 1

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นปีที่ 1  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  ปวช.1 กลุ่ม 1

ชั้นปีที่ 4  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  ปวส.1 กลุ่ม 1,2

ชั้นปีที่ 5  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  ปวส.2 กลุ่ม 1,2

หมายเหตุ : เมื่อได้ตารางที่ลงรายวิชาของสามัญเรียบร้อยแล้ว จะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง