ตารางเรียน 1/2562

ตารางเรียน

แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 1  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ปวช.1 กลุ่ม 1

ชั้นปีที่ 2  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ปวช.2 กลุ่ม 1

ชั้นปีที่ 3  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ปวช.3 กลุ่ม 1

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 4 ปวช.  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ปวส.1 กลุ่ม 1

ชั้นปีที่ 4 ม.6  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ปวส.1 กลุ่ม 1

ชั้นปีที่ 5  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ปวส.2 กลุ่ม 1