ตารางเรียน 1/2565

ตารางเรียน

แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 1  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ปวช.1 กลุ่ม 1

 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ปวช.1 กลุ่ม 2

ชั้นปีที่ 2  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ปวช.2 กลุ่ม 1

ชั้นปีที่ 3  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ปวช.3 กลุ่ม 1

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 4  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ปวส.1 กลุ่ม 1

  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ปวส.1 กลุ่ม 2

ชั้นปีที่ 5 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ปวส.2 กลุ่ม 1

 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ปวส.2 กลุ่ม 2