ตารางสอน 1/2565

t-01ดร.นิพนธ์  แก้วเกิด

t-02

นายธนากร  แก่นแก้ว

t-04

นายศุภวิชญ์  พึ่งโภคา

t-05

นายธนากร  กองแก้ว